algemene voorwaarden

HULPWINKELVLAANDEREN

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN.


Artikel 1 – Geldigheidsduur van de offertes.

Tenzij anders vermeld zijn onze offertes 30 kalenderdagen geldig. Wij zijn enkel gebonden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Wijzigingen aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk worden aanvaard.


Artikel 2 – Prijs.

Onze prijzen zijn exclusief alle heffingen en BTW, voor een levering van de bestelde goederen en/of  diensten op het door de klant opgegeven adres, met uitsluiting van alle andere werken en prestaties die niet vermeld staan op de offerte. Enkel op vraag van de klant kunnen bijkomende werken, goederen of diensten geleverd worden en dit tegen vergoeding.


Artikel 3 – Betaling.

Tenzij anders overeengekomen in de offerte gebeurt de betaling als volgt: 40% van de totaalprijs incl.BTW  van de offerte: bij plaatsing van het order (het order wordt ingepland), 30% van de totaalprijs incl.BTW  van de offerte: vóór uitvoering van het order, 30% contant na einde opdracht (afsluitende factuur).

Bij gebrek aan betaling zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, op de verschuldigde bedragen een interest berekend worden. De interest van 8.5% per jaar wordt berekend naargelang het aantal dagen wanbetaling.

Ook worden de verschuldigde, op de vervaldag niet betaalde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200.


Artikel 4 – Onvoorziene omstandigheden.

Alle omstandigheden die bij het opmaken van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anders zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of de ontbinding van de overeenkomst aan te vragen.

Als deze omstandigheden van dien aard zijn dat zij een onderbreking in de productie en/of levering van de goederen en/of diensten veroorzaken, wordt de termijn van uitvoering van de opdracht van rechtswege geschorst voor de duur van deze onderbreking.

Artikel 5 – Leveringstermijn.

Behalve indien uitdrukkelijk anders werd overeengekomen, worden onze termijnen volges een op te stellen planning vastgelegd.

Worden niet als werkdagen beschouwd : de zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen, de jaarlijkse vakantiedagen en de compensatierustdagen.

De planning wordt opgemaakt na ontvangst van de offerte en mits naleving van de betaalvoorwaarden.

 

Artikel 6 – Ontbinding.

Als de koper geheel of gedeeltelijk afziet van de bestelde goederen en/of diensten, dan is hij gehouden ons schadeloos te stellen ad 20% van de niet nagekomen bestelling.

Bovendien komt het reeds gestorte voorschot ons toe, à rato van het bedrag van de reeds uitgevoerde of geleverde goederen en/of diensten.


Artilel 7 – Overdracht van risico’s.

De overdracht van de risico’s gebeurt naarmate de materialen, diensten, handelsgoederen en/of diensten geleverd worden.

De klant ziet er op toe dat de geleverde goederen onmiddellijk in een veilig lokaal geplaatst worden.

Artikel 8 – Controle van de geleverde goederen en diensten.

De opdrachtgever en/of koper is verplicht bij levering de goederen te onderzoeken en ons binnen de zeven dagen na ondertekening van de leveringsbon , de eventuele zichtbare gebreken en niet-overeenstemmingen te melden ten opzichte van de contractuele bepalingen en onder andere de technische documentatie, waarvan hij erkent dat deze hem werd overhandigd.


Artikel 9 – Waarborgen.

Overeenkomstig de artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek geniet de koper de wettelijke waarborg voor gebrek aan overeenstemming dat zou bestaan bij de levering van de materialen en/of goederen en dat zich zou voordoen tijdens een termijn van twee jaar vanaf de levering.

Het gebrek wordt echter als onbestaande beschouwd indien de consument bij het sluiten van de overeenkomst dit gebrek kende of redelijkerwijze niet kon negeren.

Het ingeroepen gebrek aan overeenstemming moet aan ons betekend worden per aangetekende brief, uiterlijk twee maanden na de ontdekking van het gebrek.

Na een termijn van twee jaar na levering, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarborg voor verborgen gebreken van gemeen recht, zoals bepaald door de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. De termijn voor het inroepen van het gebrek is twee maanden na ontdekking van het gebrek.

Onze waarborgen dekken geen schadegevallen die te wijten zijn aan de montage uitgevoerd door derden en/of die indruist tegen de regels van de kunst (handboek door ons overhandigd), door slecht gebruik of verkeerd onderhoud van de goederen en/of installaties door de klant.


 Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud.

In geval van gebrek aan betaling blijven de geleverde materialen, zelfs na hun incorporatie, onze eigendom en is de klant er slechts de houder van tot de volledige betaling. Wij mogen zonder toestemming van de klant de materialen terug losmaken en ze terugnemen, echter op voorwaarde dat wij hem per gewone en aangetekende brief hierover inlichten. In een dergelijk geval wordt de klant geacht hiervan kennis te hebben genomen op de derde werkdag na de verzending ervan.

Ingeval van het beroep op het terugvorderingsrecht , behouden wij de betaalde voorschotten ter schadeloosstelling.

Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant alzijn  schulden aan ons gedelgd heeft.


Artikel 11 – Betwistingen

Elke betwisting dient schriftelijk per brief of mail te gebeuren, waar nodig per aangetekende brief.

Partijen komen overeen bij betwistingen minstens één afspraak te proberen organiseren in een poging tot minnelijke oplossing.

Indien beroep gedaan wordt op een Rechtbank zijn alleen de Rechtbanken van Brugge bevoegd.Contactgegevens HulpwinkelVlaanderen

Boomzagerijstraat 11

8210 Loppen

Tel: 0486 08 03 03

Mail: info@hulpwinkelvlaanderen.be

www.hulpwinkelvlaanderen.be

BTW: BE0670 927 620

Copyright Hulpwinkel Vlaanderen ©  All Rights Reserved  /  lees hier onze algemene voorwaarden